آزمایش NIPT

آزمایش NIPT

آزمایش NIPT آزمایشی است که نشان می دهد کودک شما دچار نقائص کروموزومی هست یا خیر. آزمایش NIPT کودک شما را از نظر وضعیت سلامت ژنتیکی غربالگری می کند. ممکن است بخواهید قبل از انجام NIPT مشاوره ژنتیک را در نظر بگیرید تا به شما در تصمیم گیری آگاهانه کمک کند. اگر نتیجه NIPT شما […]